REGLEMENTEN

KWALITEITSZORG

RENEEVANKOOY.FYSIOTHERAPIE staat ingeschreven in het BIG register, in het Centraal Kwaliteits Register voor Fysiotherapeuten (CKR) en is aangesloten bij het KNGF.

 

WETGEVING

Op de dagelijkse praktijk van de fysiotherapeut zijn een aantal wetten van toepassing. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)  zijn de belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland vastgelegd. Voorheen was dat in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) – BIG registratienummer 69034200404, Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (Wabb) en de Wet Kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) Zowel direct als indirect zien deze wetten toe op het borging van de privacy.

 

PRIVACY VERKLARING RENEEVANKOOY.FYSIOTHERAPIE

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 2 maart 2019

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO). Dit privacy regelement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Als u gebruikt maakt van de diensten Renée van Kooy Fysiotherapie Praktijk, hebben we gegevens van u nodig. Op deze pagina laten we weten welke gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we verder met uw gegevens omgaan.
We zien het daarbij als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Wij respecteren de privacy van alle bezoekers van de praktijk en website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?
Wanneer u voor een behandeling komt bij Rene van Kooy Fysiotherapie Praktijk, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om onze diensten uit te kunnen voeren.

We verwerken onder meer uw naam, geslacht, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, BSN, telefoonnummer(s), huisarts, gegevens zorgverzekeraar / polisnummer, uw e-mailadres en legitimatiegegevens en eventuele overige gegevens m.b.t. of van belang voor uw fysiotherapie behandeling.

De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server. We bewaren deze gegevens in ieder geval gedurende minimaal 15 jaar (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Waarom verwerken we uw gegevens?
Uw gegevens worden gebruikt om uw behandeling(en) bij Renée van Kooy Fysiotherapie Praktijk te registreren en uit te voeren. Soms vragen wij u om bijzondere persoonsgegevens. Dit doen we alleen als dat noodzakelijk is voor uw behandeling.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Hoe gaan we met uw gegevens om?
We zorgen voor een passende beveiliging van uw gegevens. Zo kunnen bijvoorbeeld niet alle medewerkers uw gegevens inzien. Bovendien gebruiken we de gegevens alleen zoals in dit privacybeleid is vastgelegd.

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en eventuele verzoeken te beantwoorden. Hoe lang we deze gegevens bewaren, is afhankelijk van de relevantie van de informatie.

Belangrijk om te weten: wij geven of verkopen de persoonsgegevens van onze cliënten niet aan derden zodat zij die gegevens kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld marketingactiviteiten.

Verstrekking aan derden

Renée van Kooy Fysiotherapie Praktijk werkt samen met partners, bijvoorbeeld voor de administratie en facturatie rondom de behandelingen. Het kan dus voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan die partners verstrekken. Onze partners zijn verplicht om voorzichtig om te gaan met uw persoonsgegevens. Ze mogen uw gegevens nergens anders voor gebruiken dan waarvoor ze aan hen zijn verstrekt.

  • Digitale dossiervorming – Intramed (EPD)
  • Enquête klantervaringsonderzoek – Qualiview (alleen naam en e-mailadres)
  • Verzorgen financiële administratie
  • Uw zorgverzekeraar kan bepaalde (behandel)gegevens opvragen
  • Andere zorgverleners zoals bijvoorbeeld uw (huis)arts. Dit is bijvoorbeeld nodig om uw zorgverlening zo optimaal mogelijk te laten zijn. We verstrekken uw gegevens alleen aan andere zorgverleners na uw toestemming.

Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde.

Overdracht van uw dossier
Mocht u een andere fysiotherapeut kiezen dan dragen wij uw dossier over. Dit doen wij zo spoedig mogelijk na uw verzoek. Wij dragen het persoonlijk over of via beveiligde e-mail (zorgmail) overdracht. U kunt het originele dossier niet meekrijgen, wel heeft u recht op inzage in uw dossier.

Wilt u inzage of wijzigingen doorvoeren?
Alle bezoekers van Renée van Kooy Fysiotherapie Praktijk én van de website hebben de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op een moment aan ons is verstrekt.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Rechten
In deze privacyverklaring moeten we u wijzen op uw recht om te klagen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens) en het recht op inzage van alle persoonlijke informatie die op een moment aan ons is verstrekt.

Beveiliging, aanpassingen en uitschrijving  
Renée van Kooy Fysiotherapie Praktijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om verlies, onbevoegde toegang, misbruik, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen.

Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen in de praktijk toegang tot uw gegevens, dit zijn o.a. waarnemers die in bepaalde gevallen zijn ingehuurd. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Wij hebben ook een meldplicht t.a.v. datalekken, als er een incident heeft plaatsgevonden waarbij uw gegevens mogelijk in handen zijn gekomen van onbevoegde personen, dan zij wij verplicht dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, en zullen wij ook de betrokkenen daarvan op de hoogte stellen.

Als u vragen heeft over de beveiliging, uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen via info@reneevankooyfysiotherapie t.n.v. mevrouw Renée van Kooy.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van RENEEVANKOOY.FYSIOTHERAPIE